Regulamin

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Agro Profil, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, umowy o prenumeratę, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Agro Wydawnictwo Sp. z o.o., ul. Bajkowa 4, 62-002 Suchy Las, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000594930, NIP: 9721259023, kapitał zakładowy: 180 000,00 zł.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@agroprofil.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
zespół sklepu Agro Profil.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.agroprofil.pl/regulamin,
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.agroprofil.pl/sklep/,
 5. Prenumerata – umowa, gwarantująca Prenumeratorowi dostawę kolejnych numerów Magazynu „Agro Profil” w okresie objętym zamówieniem,
 6. Prenumerator – Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę dostawy Prenumeraty,
 7. Sprzedawca – Agro Wydawnictwo Sp. z o.o., Bajkowa 4, 62-002 Suchy Las, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000594930, NIP: 9721259023, kapitał zakładowy: 180 000,00 zł.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, a także sprzedaż Prenumeraty świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają odpowiednie podatki VAT (jeśli dotyczy).

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie możliwe jest z poziomu Sklepu poprzez wypełnienie formularza oraz w trakcie składania zamówienia.
 5. Założenie konta prowadzi do zawarcia między Kupującym a Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi konta użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta.
 6. Kupujący składający zamówienie w Sklepie, podając adres e-mail, akceptuje że adres jego poczty elektronicznej trafi do bazy newsletter. Tym samym Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 7. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@agroprofil.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient jak również bez konieczności rejestracji.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie oraz wybór formy dostawy. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu Sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca wystawi dla Kupującego paragon/fakturę z użyciem adresu wskazanego przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał płatność elektroniczną, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy. Natomiast jeśli Kupujący wybrał płatność za pobraniem, będzie zobowiązany do dokonania płatności za złożone zamówienie w chwili odbioru tego zamówienia.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 5
Prenumerata

 1. Sprzedawca umożliwia również zamówienie za pośrednictwem Sklepu Prenumeraty magazynu „Agro Profil”, zwanego dalej „Magazynem”.
 2. Kupujący może zamówić Prenumeratę na następujące okresy:
  • 3 miesiące,
  • 6 miesięcy,
  • 12 miesięcy,
  • 24 miesiące.
 3. Przez okres wynikający z zamówienia Prenumerator będzie otrzymywał jedno wydanie Magazynu w miesiącu.
 4. Prenumerata Magazynu rozpoczyna się od Magazynu wydanego w miesiącu, w którym nastąpiło zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący ma możliwość wskazania Sprzedawcy, od którego wydania Magazynu chce rozpocząć Prenumeratę.
 5. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że Kupujący ma możliwość rozpoczęcia Prenumeraty w dowolnym momencie, a co za tym idzie Prenumerata może obejmować również wsteczne wydania, jednak maksymalnie do pierwszego wydania Magazynu, które ukazało się w roku, w którym Kupujący zamawia Prenumeratę.
 6. Jeśli Kupujący korzystając z możliwości wskazanej w ust. 5 zamówi w ramach Prenumeraty obejmującej okres 3 lub 6 miesięcy jedynie wsteczne numery Prenumeraty, to wsteczne numery Prenumeraty zostaną mu dostarczone jednocześnie.
 7. Zamówienie Prenumeraty odbywa się na zasadach wskazanych w § 4.
 8. Sprzedawca nie dokonuje automatycznego odnowienia Prenumeraty po zakończeniu okresu jej trwania.
 9. Sprzedawca nie przewiduje możliwości rezygnacji z otrzymywania Prenumeraty w trakcie okresu jej trwania, a co za tym idzie zwrotu uiszczonej ceny, z zastrzeżeniem wyjątku wynikającego z § 8.

§ 6
Formy dostawy i metody płatności

 1. Sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej, z tym zastrzeżeniem, że dostawa Prenumeraty na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej i jej koszt wliczony jest w cenę oferty.
 4. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez operatora płatności CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, tel. +48 (32) 438 45 00, www.cashbill.pl; CashBill S.A. – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP10/2013.
 5. Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem usług/operatorów: ORLEN Paczka, Paczkomaty InPost oraz Kurier InPost.

§ 7
Realizacja zamówienia

 1. Na adres e-mail podany w formularzu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia. Realizacja zamówienia rozpocznie się:
  • po otrzymaniu płatności za zamówienie, gdy Kupujący zdecydował się na płatność elektroniczną lub za pomocą przelewu bankowego,
  • po wysłaniu Kupującemu potwierdzenia zamówienia, gdy Kupujący zdecydował się na płatność gotówką za pobraniem.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie przesłane potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie się proces wysyłki zamówienia do Kupującego.
 5. Termin dostawy produktów do Kupującego zależy od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy zamówienia. Termin ten jest liczony od dnia zrealizowania zamówienia.
 6. W przypadku Prenumeraty, jej wysyłka będzie odbywała się cyklicznie każdego miesiąca przez okres jej trwania.

§ 8
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z dowolnego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 9
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z dowolnego wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą tradycyjną czy elektroniczną.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.agroprofil.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Wszelkie spory związane ze Sklepem oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2022 r.